×
Usein kysyttyä Blogi

Tietosuojaseloste

VIIMEKSI PÄIVITETTY 22.4.2015  

1 Aluksi

Nonono.io Oy, suomalainen osakeyhtiö (Y-tunnus 2675179-3), jonka osoite on Rankasillankatu 3, 33270 Tampere (”NONONO”) pitää tietosuojaa ja henkilötietojen suojaamista erittäin tärkeänä osana nonono.io -palvelua sekä siihen liittyviä oheispalveluita tai sovelluksia (”Palvelu”) sekä niistä saatua käyttäjäkokemusta, kuten NONONO:n käyttöehdoissa (https://www.nonono.fi/terms/) on kuvattu . Tässä tietosuojaselosteessa ”henkilötiedot” tarkoittavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joita NONONO kerää asiakasrekisteriinsä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten NONONO suojaa käyttäjiensä yksityisyyttä ja NONONO:n käsittelemiä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste muodostaa rekisteriselosteen Palvelun käyttäjistä, kuten Suomen henkilötietolaissa on määritelty. NONONO on sitoutunut noudattamaan siihen sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja. NONONO pitää tärkeänä myös sitä, että käyttäjät voivat hallita itseään koskevia henkilötietoja, joita NONONO käsittelee käyttäjien käyttäessä Palvelua. NONONO voi käyttää kolmansia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä tarjotessaan Palvelua käyttäjälle. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita NONONO käsittelee käyttäjän käyttäessä Palvelua. Tietosuojaselostetta ei sovelleta kolmansien osapuolten verkkosivustojen linkkeihin tai palveluihin, joita käyttäjä saattaa kohdata käyttäessään Palvelua. NONONO rohkaisee käyttäjiä tutustumaan huolellisesti kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin ja/tai palveluihin sovellettaviin tietosuojaselosteisiin. NONONO ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröityessään Palveluun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojaselosteessa esitetyt ehdot ja käytänteet. Jos Palvelun Käyttöehtojen ja tämän tietosuojaselosteen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan Käyttöehtoja.

2 NONONO:n keräämä tieto

Kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa käyttäjän vapaaehtoisesti NONONO:lle luovuttamia tietoja, mutta niitä voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä tai automaattisin keinoin. Tässä kohdassa kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä henkilötietoja NONONO kerää. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä voi tallentaa Palveluun myös materiaaleja, jotka saattavat sisältää muitakin henkilötietoja, joita NONONO käsittelee Käyttäjän puolesta ja lukuun. Nämä tiedot ovat Käyttäjien omia tietoja ja NONONO ei tallenna näitä tietoja käyttäjärekisteriinsä omaa käyttöään varten.

3 Käyttäjän Palveluun luovuttama tieto

NONONO voi kerätä Palvelun käyttäjiltä (”Käyttäjät”) seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja: Käyttäjänimi Salasana Sähköpostiosoite Osoite Puhelinnumero Nimi Y-tunnus tai henkilötunnus Laskutus- ja maksutiedot Tuote- ja tilaustiedot Asiakaskontaktit ja palaute Palvelun käyttöä koskevat tiedot Tiedonvälitystä varten tarvittavat tiedot Luvat ja suostumukset Muut Käyttäjän suostumuksella saadut tiedot.

4 Muista lähteistä kerätty tieto

NONONO voi kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä ja kolmansilta palveluntarjoajilta lain sallimissa rajoissa.  

5 Automaattisesti kerätty tieto

Palvelu voi automaattisesti kerätä Palvelun Käyttäjiltä seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja: Palvelussa käytetty tiedonkeruutekniikka kerää automaattisesti URL-osoitteen sivustosta, josta Käyttäjä tuli Palveluun, ja sivustosta, johon Käyttäjä siirtyy Palvelusta lähtiessään. NONONO kerää myös IP-osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot laitteesta, jolla Käyttäjä on käyttänyt Palvelua, sekä Käyttäjän Internet-operaattorin nimen. NONONO voi tallentaa evästeen Käyttäjän Palveluun pääsemiseksi käyttämän laitteen kovalevylle. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän laitteen kovalevylle selaimen avulla, minkä jälkeen ne mahdollistavat Käyttäjän selaimen tunnistamisen. Useimmat tällä hetkellä saatavilla olevat selaimet antavat Käyttäjälle mahdollisuuden hallita evästeitä esimerkiksi estämällä ne kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen tai poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Jos Käyttäjä kuitenkin estää evästeet kokonaan selaimellaan, jotkin Palvelun ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Google Analytics on osa Palvelua. Käyttämällä evästeitä Google Analytics kerää ja varastoi tietoa, kuten sivustolla käynnin ajankohdan, vieraillut sivustot, kullakin sivustolla vietetyn ajan, IP-osoitteen sekä käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän tyypin. Selaimessa olevan Googlen liitännäisen avulla (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) Käyttäjä voi estää Google Analyticsin toiminnan. Muita kerättäviä tietoja voivat olla tiedot tapahtumista, joita Käyttäjä tekee Palvelussa, sekä tiedot Käyttäjän käynneistä Palvelussa, kuten esimerkiksi tietoliikennetiedot ja muut viestintätiedot.

6 NONONO:n tietojen käyttö

NONONO käyttää kohdissa 3-5 kuvattuja kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: Asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen Petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen NONONO:n oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaamiseen NONONO:n tuotteiden ja palveluiden hallintaan ja kehittämiseen Markkinointiin Maksuvalvontaan Analyyseihin ja tilastointiin Mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Käyttäjäkokemusten personalisointiin Muihin vastaaviin tarkoituksiin.

7 NONONO:n tietojen luovutus

  NONONO ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin mainita. Palvelussa kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaviin kategorioihin kuuluville kolmansille osapuolille: – Palveluntarjoajille, kuten maksujen käsittelijöille, jotka mahdollistavat Palvelun tuottamisen käyttäjälle – Viranomaisille, kuten lainvalvonnalle, jos NONONO on lain mukaan velvollinen näin tekemään tai jos NONONO:n tarvitsee suojata oikeuksiaan tai kolmannen osapuolen oikeuksia. - NONONO:n sidosyhtiöille, tai Palvelun myöhemmille omistajille, osakkaille tai toiminnanharjoittajille ja heidän neuvonantajilleen sulautumisen, konsolidoinnin, saneerauksen tai lähes koko osakepääoman ja/tai omaisuuden myynnin, tai konkurssin tai muun yrityksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. – Lisäksi NONONO voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille kootussa muodossa siten, että ne eivät sisällä henkilötietoja, eikä niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä Käyttäjiä.

8 Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet itseään koskevien henkilötietojen osalta.: Oikeus tietää, mitä tietoja käyttäjästä NONONO pitää hallussaan: Käyttäjä voi ottaa NONONO:han kirjallisesti yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. NONONO voi veloittaa pienen käsittelymaksun, mikäli Käyttäjän edellisestä henkilötietokyselystä on kulunut alle kaksitoista (12) kuukautta. Oikeus virheellisten, vanhentuneiden, epätäydellisten tai tarpeettomien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen: Käyttäjä voi korjata, poistaa tai päivittää Käyttäjän Palveluun luovuttamia henkilötietoja kirjautumalla Palveluun ja tekemällä tarpeelliset muutokset tilillensä. Muissa NONONO:n hallussa pitämien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä Käyttäjä voi ottaa yhteyttä tämän tietosuojaselosteen lopussa olevaan osoitteeseen. Oikeus olla vastaanottamatta NONONO:n lähettämiä sähköisiä suoramarkkinointiviestejä: Kaikissa NONONO:n lähettämissä sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta viestejä jatkossa. Muissa NONONO:n sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjä voi ottaa yhteyttä tämän tietosuojaselosteen lopussa olevaan osoitteeseen.

9 Tietoturva

NONONO ryhtyy henkilötietolain edellyttämiin toimenpiteisiin Käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai kolmansien osapuolten aiheuttamilta tietojen häviämisiltä, väärinkäytöksiltä tai muutoksilta. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta Nonono.io Oy:n hallituksen nimeämät henkilöt. Pääsyoikeus annetaan vain henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyä tietoihin työtehtävien hoitamiseksi. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden alaisia. Vaikka NONONO pyrkii varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, NONONO ei voi taata, että sen turvallisuustoimenpiteet estävät kolmansia osapuolia, kuten niin sanottuja hakkereita, pääsemästä laittomasti käsiksi henkilötietoihin. NONONO ei takaa, että Käyttäjää koskevat henkilötiedot on suojattu kolmansien osapuolten aiheuttamien häviämisten, väärinkäytösten tai muutosten osalta.

10 Henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

NONONO ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11 Lasten tietoturva

Palvelua ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille käyttäjille. NONONO:n ei kerää henkilötietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Lisätietoja löytyy NONONO:n käyttöehdoista.

12 Tietosuojaselosteen muutokset

NONONO voi aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Käyttäjä voi tarkistaa, milloin muutoksia on tehty katsomalla ”Viimeksi päivitetty” -merkinnän [LINKKI] tämän sivun yläosassa. Käyttäjiä tulee perehtyä tähän tietosuojaselosteeseen säännöllisesti muutosten varalta. Jos NONONO muuttaa olennaisesti henkilötietojen käyttötarkoitusta tai tapoja, joilla se käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja, se julkaisee ilmoituksen Palvelussa ja lähettää sähköpostiviestin rekisteröityneille Käyttäjille. Jatkamalla Palvelun käyttöä tähän tietosuojaselosteeseen tehtyjen muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy tehdyt muutokset.

13 Muut asiat

Tätä tietosuojaselostetta, Palvelua tai NONONO:n hallussa pitämien henkilötietojen suojaamista koskevissa kysymyksissä Käyttäjä voi ottaa yhteyttä NONONO:n sähköpostitse contact@nonono.io tai postitse osoitteeseen Rankasillankatu 3, 33270 Tampere.